Alarmowy: 998 | Miejski: (22) 774-28-28 | FAX: (22) 774-28-88
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kwatermistrzowsko-technicznych
 • samodzielne stanowisko pracy do spraw kwatermistrzowsko-technicznych

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, ul. Mickiewicza 11.

Miejsce wykonywania pracy:

 • 05-120 Legionowo, ul. Mickiewicza 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych komendy,
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków oraz pracowników cywilnych,
 • sporządzanie rocznych planów zakupów ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu realizowanych zadań,
 • realizowanie zakupów, dostaw i robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustaw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rejestru przedmiotów nietrwałych, darowizn i prowadzenie dokumentacji z inwentaryzacji majątku,
 • likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku,
 • prowadzenie dokumentacji zdawczo-odbiorczej sprzętu,
 • analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów,
 • administrowanie obiektem – prowadzenie książki budynku, przestrzeganie terminów przeglądów instalacji,
 • dbałość o utrzymanie porządku w budynku komendy i pomieszczeniach magazynowo-gospodarczych,
 • planowanie i dokonywanie zakupów urządzeń, sprzętu, paliwa, materiałów oraz części zamiennych do sprzętu i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komendy.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Pracownik wykonuje czynności o charakterze administracyjno – biurowym.

Praca na pełen etat, 5 dni w tygodniu po 8 godzin. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku. Obiekt niedostosowany dla osób niepełnosprawnych. Stwarza problemy w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo, z uwagi na niedostosowane drzwi, toalety, brak windy oraz podjazdów. Oświetlenie naturalne i sztuczne.

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie administracyjne, ekonomiczne.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość specyfiki oraz pragmatyki służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
  • znajomość przepisów prawnych dotyczących służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
  • znajomość zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami (ukończony kurs zarządzania nieruchomościami),
  • znajomość zagadnień związanych z umundurowaniem oraz ochronami osobistymi,
  • znajomość zagadnień związanych z gospodarką transportową w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
  • doświadczenie w obsłudze zamówień publicznych,
  • praktyka w zarządzaniu składnikami majątku trwałego i wyposażenia,
  • znajomość procedur związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjno – budowlanych,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera (Windows, Pakiet MS Office),
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych.

wymagania dodatkowe

 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie działania,
 • udokumentowana znajomość problematyki zamówień publicznych,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w administracji.

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu      w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

            Do 05.10.2017r.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie tut. komendy (w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.00) lub listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, 05-120 Legionowo, ul. Mickiewicza 11. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej- imię i nazwisko”.

Inne informacje:

List motywacyjny musi być napisany własnoręcznie.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego. Osoby dopuszczone do kolejnego etapu naboru będą informowane telefonicznie lub poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej BIP KP PSP w Legionowie – w zakładce Praca. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata mogą zostać zwrócone lub podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/774-28-28.

            BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów- nr ogłoszenia 15685.

 

1. Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej