Alarmowy: 998 | Miejski: (22) 774-28-28 | FAX: (22) 774-28-88

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KOMENDY POWIATOWEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w LEGIONOWIE


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 • 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  w Legionowie, zwanej dalej „komendą powiatową”, określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:
 • kierowanie pracą komendy powiatowej;
 • strukturę organizacyjną komendy powiatowej;
 • zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
 • wzory pieczęci i stempli;
 • liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy
 • 2.1. Komenda jest zakwalifikowana do III kategorii komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.
 1. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu legionowskiego.
 2. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Legionowo.
 • 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 • KW PSP – należy przez to rozumieć Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie;
 • KP PSP – należy przez to rozumieć Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie;
 • OSP – należy przez to rozumieć Ochotniczą Straż Pożarną;
 • JRG – należy przez to rozumieć Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie;
 • PSP – należy przez to rozumieć Państwową Straż Pożarną.
 • PSK – należy przez to rozumieć Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego.
 • KSRG – należy przez to rozumieć Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy.

 

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą komendy powiatowej

 • 4.1. Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „komendantem powiatowym”, zastrzega się dokumenty:
 • dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji
  i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych
  w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
 • kierowaną do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;
 • odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów i senatorów;
 • odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje dotyczące działalności zastępcy komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;
 • zakresy czynności zastępcy komendanta powiatowego oraz pracowników
  i strażaków komendy powiatowej;
 • zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy
  i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu włączonych do KSRG;
 • władcze akty administracyjne wydawane przez komendanta powiatowego, jako organu administracji publicznej.
 1. Jeżeli komendant powiatowy nie może pełnić obowiązków służbowych , jego zadania i kompetencje realizuje zastępca komendanta powiatowego.
 2. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta powiatowego dokumenty
  z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych,
  z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 lub wobec których uzyskał pisemne upoważnienie komendanta powiatowego.
 3. Komendant powiatowy jest administratorem danych osobowych
  i realizuje obowiązek ochrony danych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 4. Komendant powiatowy lub zastępca komendanta powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń, odwołań oraz petycji raz w tygodniu. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w budynku komendy.

 

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna komendy powiatowej

 • 5. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1)    Wydział operacyjny                                                                       – PR         

2)    Sekcja kontrolno – rozpoznawcza                                                 – PZ

3)    Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich              – PT

4)    Samodzielne stanowisko pracy ds. technicznych                          – PTT

5)    Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowo – księgowych         – PF

6)    Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno -kadrowych     – PK/PO

7)    Jednostka ratowniczo – gaśnicza                                                  – PJRG

8)    Pracownicy / funkcjonariusze, którzy realizują dodatkowe zadania przydzielone
w zakresach czynności

 1. w zakresie spraw obronnych     – PSO
 2. w zakresie spraw BHP               – PBHP
 3. w zakresie spraw archiwum      – PRA

 

 • 6.1. Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio:

1)    sekcja kontrolno – rozpoznawcza;

2)    samodzielne stanowisko pracy ds. finansowo – księgowych;

3)    samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich;

4)    samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno –  kadrowych;

5)    funkcjonariusz realizujący zadania w zakresie spraw obronnych;

6)    funkcjonariusz realizujący zadania w zakresie spraw BHP;

7)    funkcjonariusz realizujący zadania w zakresie spraw archiwum.


 1. Zastępca komendanta powiatowego nadzoruje:

1)    samodzielne stanowisko pracy ds. technicznych.

2)    wydział operacyjny;

3)    jednostkę ratowniczo – gaśniczą.

 

 1. Za ochronę informacji niejawnych odpowiada pełnomocnik z KW PSP.

 

Rozdział IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

 • 7.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współpracy ze sobą,
  z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz urzędami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej
  i ratownictwa.
 1. Współpraca, o której mowa w ust.1, obejmuje również realizację zadań z zakresu ochrony ludności.
 2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.
 3. Do zadań kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej należy:
 • przygotowanie zakresów czynności dla podległych pracowników / funkcjonariuszy
  i przekazanie ich do komórki kadrowej;
 • sporządzania opinii służbowych podległych pracowników;
 • dbałość o właściwy wizerunek urzędu i pozytywne postrzeganie go przez klienta;
 • dbałość o prawidłową i terminową realizację zadań;
 • nadzór nad poprawnym merytorycznie i sprawnym wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników;
 • organizacja przestrzegania przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy.
 1. Naczelnicy wydziałów, kierownicy sekcji oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy w zakresie spraw należących do ich właściwości rzeczowej – odpowiadają za przestrzeganie terminów załatwiania spraw, określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego i innych przepisach szczególnych.
 2. Dokumenty przedstawiane do podpisu komendantowi powiatowemu powinny być uprzednio parafowane przez zastępcę komendanta powiatowego, jeżeli zostały przygotowane przez komórkę organizacyjną podległą temu zastępcy. Dokumenty przygotowane przez komórkę organizacyjną podlegającą bezpośrednio komendantowi powiatowemu, parafuje kierujący tą komórką. W przypadku pism procesowych lub pism zawierających opinie prawne, parafuje je radca prawny.
 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant powiatowy.
 4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:
 • planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;
 • podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
 • sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań w tym kontroli zarządczej;
 • współdziałanie z ogniwami Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi PSP;
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami KSRG;
 • współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
 • rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
 • realizowanie zaleceń pokontrolnych;
 • realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
 • realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby (BHP);
 • opracowywanie materiałów do udostępniania w formie informacji publicznej;
 • wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych
  z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
 • przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej)
  i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
 • realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji w Powiatowym Zespole Reagowania Kryzysowego;
 • współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
 • realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji KSRG na obszarze powiatu;
 • opracowywanie projektów decyzji, postanowień zarządzeń i rozkazów komendanta powiatowego;
 • tworzenie i bieżąca aktualizacja bazy w Systemie Przetwarzania Danych i innych programach informatycznych;
 • współdziałanie w zakresie sprawnego przepływu informacji niezbędnych do zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zadań komendy powiatowej;
 • współpraca z Rzecznikiem Prasowym komendanta powiatowego w zakresie polityki informacyjnej;
 • realizowanie POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie;
 • realizowanie POLITYKI INFORMACYJNEJ Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

 

 • 8. Do zadań wydziału operacyjnego należy w szczególności:
 1. W zakresie spraw operacyjnych:

1)    analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych,
w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych,
a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;

2)    opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;

3)    przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych
i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji oraz przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;

4)    koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;

5)    przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;

6)    analizowanie stanu wyposażenia jednostki ratowniczo – gaśniczej
i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;

7)    zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb
w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;

8)    sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;

9)    współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia
i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

10)  przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;

11)  nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;

12)  przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

13)  przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie
w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;

14)  koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;

15)  prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze działania;

16)  nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową;

17)  bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego
o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych;

 1. W zakresie spraw szkoleniowych:

1)    planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej
i OSP na obszarze powiatu;

2)    organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;

3)    inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu
z udziałem podmiotów OSP na obszarze powiatu;

4)    organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami,

5)    prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków
i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

6)    analizowanie stanu wyszkolenia pracowników komendy, podmiotów KSRG
i OSP.

 

 1. W zakresie spraw informatyki:

1)    analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie  sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

2)    zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej  funkcjonującej
w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

3)    nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;

4)    współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami
w zakresie rozwoju technik informatycznych;

5)    planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych;

6)    sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;

7)    wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

8)    systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych
w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;

9)    realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;

10)  utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;

11)  nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi
i pocztą elektroniczną.

 1. W zakresie spraw łączności:

1)    planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania,
a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

2)    nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania
i dysponowania w obszary chronione;

3)    zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

4)    współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami
w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;

5)    analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;

6)    koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania komendy powiatowej;

7)    planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;

8)    sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

 1. W zakresie spraw edukacji bezpieczeństwa pożarowego:
 • prowadzenie działań na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży
  w ramach ścieżki edukacyjnej, turniejów wiedzy pożarniczej i konkursów,
 • prowadzenie akcji i kompania społecznych prowadzonych w ramach Państwowej Straży Pożarnej.
 • prowadzenie prac związanych z przygotowaniem materiałów do wydawanych skryptów, wydawnictw i publikacji;
 • gromadzenie i przechowywanie materiałów dokumentacyjnych z zakresu edukacji,
 • udostępnianie materiałów dokumentacyjno-edukacyjnych poprzez organizację wystaw stałych i czasowych promujących służbę i bezpieczeństwo pożarowe;
 • współpraca z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi, w zakresie edukacji i bezpieczeństwa pożarowego, w tym pozyskiwanie materiałów dokumentacyjno-edukacyjnych.

 

 1. W zakresie spraw obronnych:

1)    prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;

2)    koordynowanie realizacji zadań obronnych;

3)    prowadzenie spraw kancelarii tajnej.

 1. W zakresie spraw archiwizacji:
 • prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów, tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów.

 

 1. W zakresie spraw BHP:
 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)    sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz
w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

3)    prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych
i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

4)    przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

5)    ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

6)    współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,
w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

7)    uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom.

 

            9. Do zadań sekcji kontrolno – rozpoznawczej należy w szczególności:

1)    rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;

2)    współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

3)    inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

4)    opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych
i innych miejscowych zagrożeń;

5)    opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

6)    analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzenienia się;

7)    opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;

8)    organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania
i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;

9)    rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

10)  przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;

11)  przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;

12)  wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku
w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu
o ustawę prawo ochrony środowiska;

13)  wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych
w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;

14)  nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;

15)  opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;

16)  nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową.

 

 • 10. Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno – kadrowych
 1. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. organizacyjno – kadrowych należy
  w szczególności:
 • realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta;
 • prowadzenie pełnej obsługi administracyjno – dokumentacyjnej w zakresie spraw personalnych i kadrowych dotyczących:
 • pracowników cywilnych,
 • strażaków pełniących służbę w KP PSP,
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi
  w komendzie powiatowej w tym dowódcy JRG;
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby
  i pracy w komendzie powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 • gospodarowanie oraz prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów
  i rencistów komendy powiatowej;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków
  i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • prowadzenie spraw z zakresu medycyny pracy w stosunku do strażaków
  i pracowników KP PSP;
 • kierowanie strażaków i pracowników KP PSP na badania okresowe zgodnie
  z obowiązującymi terminami, prowadzenie w tym zakresie odpowiedniej dokumentacji;
 • wystawianie i prowadzenie rejestru skierowań do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW dla strażaków powołanych i mianowanych na stanowiska przez komendanta wojewódzkiego;
 • zakładanie i kompletowanie dokumentów oraz bieżące aktualizowanie akt osobowych pracowników wg obowiązującej instrukcji;
 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników,
  a w szczególności:
 • sprawdzanie wymaganych kwalifikacji i wymogów formalnych kandydatów do służby i pracy – rolę wiodącą sprawują kierownicy komórek organizacyjnych, do których przewidziany jest kandydat
 • stosowanie obowiązujących procedur naboru strażaków do służby w PSP oraz przestrzeganie przepisów określających warunki naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej
 • kierowanie na wstępne badania lekarskie, badania psychologiczne i komisje lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami w tym zakresie
 • przygotowywanie i wydawanie decyzji personalnych i płacowych dot. przyjęć
  i zwolnień strażaków i pracowników cywilnych
 • przygotowywanie i wydawanie zwolnionym pracownikom świadectw służby
  i pracy
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z systemem uposażeń i awansów strażaków KP PSP oraz wynagrodzeń pracowników cywilnych,
  a w szczególności:
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem wysługi lat służby i pracy,
 • wyliczenie prawa do nagród jubileuszowych,
 • przygotowywanie informacji o przysługujących strażakowi świadczeniach pieniężnych w szczególności: zasiłek na zagospodarowanie, nagrody uznaniowe oraz zapomogi, należności z tytułu przeniesienia służbowego, świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby,
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.
 1. W zakresie spraw organizacyjnych:

1)    realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

2)    organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

3)    opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji
i wytycznych komendanta powiatowego;

4)    prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej;

5)    organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

6)    organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego;

7)    przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

8)    opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;

9)    organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i JRG;

10)  realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg
i wniosków dla komendy powiatowej;

11)  prowadzenie kancelarii ogólnej komendanta powiatowego.

 

 • 11. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. finansowych należy w szczególności:

1)    sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;

2)    prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

3)    prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

 1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie
  z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej;
 2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową;
 3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
 4. zapewnieniu terminowego ściągania należności.

4)    analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy;

5)    prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

6)    nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;

7)    prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

 

 • 12. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kwatermistrzowskich należy w szczególności:

1)    administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających
w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji                i remontów w tym zakresie;

2)    opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym uposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

3)    prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;

4)    dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń
i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

5)    zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

6)    prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej komendy powiatowej;

7)    prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

8)    likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

9)    sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;

10)    prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

11)    systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego
i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z JRG oraz komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

12)    realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków
z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;

13)    ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

 

 • 13. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. technicznych należy w szczególności:

1)      inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;

2)      prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;

3)      obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

4)      prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

5)      nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami
i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów
i innych materiałów eksploatacyjnych;

6)      organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;

7)      wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;

8)      przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji przetargowej, dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych.

 

 • 14. Do zakresu działania jednostki ratowniczo – gaśniczej należy w szczególności:

1)      organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki
z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

2)      dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

3)      wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

4)      wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
w ramach odwodów operacyjnych;

5)      wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

6)      przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

7)      współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

8)      rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

9)      realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;

10)    prowadzenie doskonalenia zawodowego JRG;

11)    współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,
w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

12)    udział w aktualizacji:

 1. a) stanu gotowości operacyjnej,
 2. b) procedur ratowniczych,
 3. c) dokumentacji operacyjnej.

13)    udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;

14)    udział w realizacji szkoleń i doskonalenia specjalistycznego dla pracowników komendy powiatowej oraz członków ochotniczych straży pożarnych oraz innych podmiotów;

15)    inicjowanie i udział w przedsięwzięciach z zakresu kultury fizycznej i sportu
z udziałem służb ratowniczych i innych podmiotów na obszarze powiatu.


ROZDZIAŁ V

Wzory pieczęci i stempli

 

 • 15. Komenda powiatowa używa:

1)    urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie”;

2)    urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie”;

3)    pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Legionowie”;

4)    stempla nagłówkowego o treści:

/Godło/

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Legionowie

woj. mazowieckie

27 Regulamin dla 01 WERSJA OSTATECZNA poprawiany 16.12.2015 - 6+czas służby 28Regulamin dla 01 WERSJA OSTATECZNA poprawiany 16.12.2015 - 6+czas służby